2021/1 KPSS İle Kurumumuzu Tercih Edecek Adayların Dikkatine

02-07-2021 / Gösterim Sayısı : 31013

TMO’DA GÖREV YAPACAK PERSONELE İLİŞKİN TEMEL KURALLAR

 

 • TMO; 233 sayılı KHK’ye tabi bir iktisadi devlet teşekkülü olarak faaliyet göstermekte olup başta hububat ve bakliyat fiyatlarını üretici ve tüketici lehine koruyan ve  bu doğrultuda alım, muhafaza, satış, sevk, ithalat ve ihracat yapan, görev verilmesi halinde diğer tarımsal ürünlere ait piyasaları düzenleyen, bunların yanı sıra haşhaş ve uyuşturucu ürünlerine ait devlet tekelini işleten ve Bolvadin’de bulunan Afyon Alkaloidleri Fabrikasında uyuşturucu madde üretimi yapan bir kurumdur.
 • ÖSYM vasıtasıyla Kurumumuza açıktan ataması yapılan personel, 399 sayılı KHK’ye göre II sayılı cetvele tabi sözleşmeli statüde istihdam edilecektir.
 • Kurumumuza açıktan ilk defa ataması yapılan personel;
  • 6 ay adaylık sürecine tabi olup bu süre sonunda sicil ve başarı değerlemesi olumlu olan personel ile yıllık sözleşme imzalanmaktadır. Kurum ile personel arasında imzalanan bu sözleşme her takvim yılı için yenilenmektedir.
  • Atandığı iş yerinde  3 yıl çalışacağına dair taahhütname imzalamaktadır.
 • TMO; alım, muhafaza, satış, sevk, ithalat vb. işlemlerini yerine getirirken mevcut personelin yetersiz olduğu durumlarda uygun unvan ve eğitime sahip Merkez ve taşra birimlerindeki personeli geçici olarak görevlendirerek faaliyetlerini yürütmektedir.
 • Afyon Alkaloidleri Fabrikasında 24 saat esasına göre 3 vardiya şeklinde çalışılmakta olup iş yoğunluğunun arttığı dönemlerde fazla mesaili çalışma yapılmaktadır.
 • İthalat ve ihracat kapsamında liman şube müdürlüklerimizde yürütülen (İskenderun, Mersin, İzmir, Bandırma, Derince, Tekirdağ, Samsun, Trabzon Şube Müdürlükleri) gemi yükleme ve boşaltma, sevk, transfer işlemlerinin aksamaması ve herhangi bir cezai müeyyide uygulanmaması için yoğunluğun arttığı dönemlerde Kurum personelimiz vardiyalı ve fazla mesaili olarak çalışmaktadır.
 • Sabit personelimizin bulunmadığı tesis ve ekiplerdeki alım, satış, vb işlemler; uygun unvan ve eğitime sahip personelin geçici olarak görevlendirilmesi ile yürütülmekte olup bu noktaların bazıları açık arazide yerleşim merkezlerinden uzakta olabilmektedir.
 • Kurumumuz personelinin görev tanımının yapıldığı “TMO Kadro Tanımları Yönetmeliği”nin ilgili bölümleri ve  personelimizle  her yılbaşında imzalanan tip sözleşmenin bir örneği ektedir.
 • KPSS 2021/1 atama döneminde Kurumumuzu tercih edecek olan adayların tercih işlemleri öncesinde yukarıda belirtilen Kurumumuz faaliyet alanları, çalışma koşulları, görev tanımları ve sorumlulukları ile tip sözleşme maddelerini de dikkate almak suretiyle tercihte bulunmaları önem arz etmektedir.

Başarılar dileriz.

MÜHENDİS TMO’ DA NE İŞ YAPAR?

Teşkilat içerisindeki görev yerine, bulunduğu birimin/servisin çalışma konularına bağlı olarak;

 1. Ziraat
 1. Kurumun faaliyet konusuna giren ürünlerin yurt içi ve yurt dışı ekiliş, gelişim, üretim durumlarını, iç ve dış piyasa fiyatlarını izleyerek gerekli verileri toplamak ve değerlendirmek suretiyle alım tahminleri ve fiyat tespitine esas çalışmaları yapmak, alım şartları, genelgesi ve baremleriyle dış alım ve satım anlaşmalarının teknik evsaf ve şartlarını hazırlamak,
 2. Yöresel iklim koşulları, ürünün cinsi, Türk Standartları ve benzeri diğer etkenler değerlendirilerek ürünlerin kalite ve miktar yönünden kıymet kaybına uğramadan depolanması ve muhafazası için depolama, muhafaza, muayene ve depo zararlılarıyla mücadele prensip ve yöntemleriyle ilgili çalışma ve araştırmalar yaparak önerilerde bulunmak, önerilerin uygulamaya konulmasını sağlamak ve izlemek,
 3. Ürünlerin gerekli hallerde temizleme, paçal ve benzeri işlemlerini planlamak ve uygulamak,
 4. Depolar ve tesislerdeki insektisit uygulamaları ve kemirgen mücadelesi için gerekli ilaçlamaları planlamak, uygulamak ve sonuçlarını izlemek,
 5. Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği kapsamında varsa fümigasyon operatör yardımcısı ile birlikte stoklarda gerekli durumlarda fümigasyon uygulamalarını planlamak, organize etmek, kişisel güvenliğe yönelik teknik tedbirleri alarak uygulamayı yapmak, fümigasyon yapılan depolara ikaz ve uyarı levhaları asmak,  ümigasyon süresi sonunda uygun çalışma koşullarının oluşup oluşmadığını kontrol etmek, fümigasyon tutanaklarını imzalamak,
 6. Alım, depolama, muhafaza, muayene ve mücadele ilaç, alet, cihaz ve malzemelerini  belirlemek ve bunların karşılanmasını sağlamak,
 7. TMO depoları ve kiralık depolardaki ürünlerin periyodik kontrolleriyle ilgili çalışmaları yapmak, depo fazlalık, noksanlık ve kıymet kayıplarını takip etmek, gerekli evrakı düzenlemek, alımlarda analiz uyuşmazlıkları ve benzeri konuları inceleyerek gereğinin yapılmasını sağlamak; TMO stoku bulunan lisanslı depolardaki ürünlerin periyodik kontrollerini yaparak gerekli evrakı tanzim etmek,
 8. Ürünler ve mamulleri üzerinde fiziksel, kimyasal, fizikokimyasal ve teknolojik analiz ve araştırmalar yapmak, kalitelerini tespit etmek, gruplandırmak ve sınıflandırmak; çeltik, bakliyat ve diğer ürünlerin imalatı, stoktaki ürün ve mamullerin Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğe, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygunluğu ile ilgili çalışmalarda bulunmak,
 9. Servisi ile ilgili olarak cetvel, form, çizelge, irsaliye, muayene defteri, yıl sonu sayım cetvelleri ve düzenlenmesi gerekli olan diğer cetvellerin düzenlenerek belirlenen sürelerde ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak,
 10. Haşhaş faaliyetleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde haşhaş ekim, kontrol, üretim, alım, muhafaza, depolama ve haşhaş ıslahı araştırma konularında çalışmalar yapmak,
 11. TMO’ca yapılan ürün alım, satış, sevk ve tesellümünde ekspertiz veya analiz yapmak  suretiyle barem çerçevesinde evsaf ve/veya fiyat tespitinde bulunmak, ELÜS alım ve satışlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 12. Bağlı olduğu yöneticinin görevlendirmesiyle, çeşitli kurum ve özel sektörce düzenlenen panel, kongre ve benzeri toplantılara katılmak ve rapor düzenlemek,
 13. Denetim faaliyetlerinde denetçi olarak görevlendirilmesi halinde yetkili sınıflandırıcı  laboratuvarların lisans alma, faaliyet ve kontrol denetimlerini yapmak ve denetim raporunu düzenlemek,
 14. Görevlendirilmesi halinde, yetkili sınıflandırıcı laboratuvarlarına yönelik numune alma, analiz yöntemlerinin geliştirilmesi ve standardizasyonun sağlanması hususlarındaki eğitim faaliyetlerinde eğitici olarak yer almak,
 15. Açık yığınların genişlik ve yüksekliği, yastık başı, polietilen ek yerleri ve tırnak payları, toprak örtüsü, yığınlar arası uzaklık, derinlik ve benzeri ölçüleri mevzuat hükümlerine uygun olarak uygulamak ve/veya uygulanmasını sağlamak,
 16. Muayene, mücadele, ıslah, temizlik, eleme, havalandırma ve benzeri görevleri gerekli  Koordinasyonları kurarak yapmak,
 17. Depo teknisyeni ve depo memuru ile koordineli olarak ürünlerin çıkışı ile ilgili belgelerin düzenlenmesini sağlamak, ilgili servisçe düzenlenen satış fişlerinin analiz ve fiyat yönünden kontrollerini yapmak, taşımayı yapacak aracın yüklemeye uygun olup olmadığını depo teknisyeni ile birlikte tespit etmek,
 18. Gerektiğinde, konularıyla ilgili malzeme alım ve sayım çalışmalarına katılmak,
 19. Eğitimi, unvanı ve görevleriyle uyumlu verilecek diğer işleri yapmak.
 1. Kimya
 1. Kurumun iştigal alanına giren ürünler ile bunların türevleri ve diğer maddeler üzerinde analiz ve araştırma yapmak, mevcut ve yeni kurulacak laboratuvarlar için gerekli alet, cihaz ve kimyasal maddelerin alımında teknik şartnameleri hazırlamak, görüş bildirmek, gerektiğinde alım heyetlerine katılmak, tekliflerin ve alınan malzeme ve kimyasal maddelerin şartnamelere uygunluğunu kontrol etmek,
 2. Hammaddelerden istenilen mamul maddelerin üretimini sağlamak, ham ve mamul maddelerin kimyasal bileşimi, özellikleri, değişiklikleri ve kaliteleri üzerinde laboratuvar analiz ve araştırmaları yapmak, kontrollerini sağlamak, sonuçları değerlendirmek, görüş bildirmek,
 3. Ham ve mamul maddelerin usulüne ve özelliklerine göre depolanması, ambalajlanması ve muhafazası için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
 4. Üretimde kullanılacak girdilerin, laboratuvar alet, cihaz, malzeme ve kimyasal maddelerin ihtiyaç miktarlarını tespit ederek zamanında karşılanmasını, alet ve cihazların usulüne göre çalıştırılmasını ve kullanılmasını, gerekli bakım-onarım işlerinin zamanında yapılmasını sağlamak,
 5. Bağlı olduğu yöneticinin görevlendirmesiyle, çeşitli kurum ve özel sektörce düzenlenen panel, kongre ve benzeri toplantılara katılmak, konu hakkında rapor düzenlemek,
 6. Denetim faaliyetlerinde denetçi olarak görevlendirilmesi halinde yetkili sınıflandırıcı laboratuvarların lisans alma, faaliyet ve kontrol denetimlerini yapmak ve denetim raporunu düzenlemek,
 7. Görevlendirilmesi halinde, yetkili sınıflandırıcı laboratuvarlarına yönelik, numune alma, analiz yöntemlerinin geliştirilmesi ve standardizasyonun sağlanması hususlarında verilecek eğitim faaliyetleri çalışmalarında eğitici olarak yer almak,
 8. Eğitimi, unvanı ve görevleriyle uyumlu verilecek diğer işleri yapmak.

AVUKAT TMO’ DA NE İŞ YAPAR?

 1. Kurumu adli, idari ve kazai merciler nezdinde temsil etmek,
 2. Kendilerine havale edilen evrak, dava ve icra dosyalarını inceleyerek gerekli işlemleri yapmak, dava ve icra takiplerinin zamanında görevli ve yetkili merciler nezdinde açılmasını sağlamak, takip etmek ve sonuçlandırmak, sonuçlarından Hukuk Müşavirine bilgi vermek,
 3. Kurum aleyhine açılan davalarda Kurumu savunmak, ceza davalarına müdahil olarak katılmak,
 4. Görevlendirildiği dava, icra takipleri ve tüm işleri mevzuat hükümlerine ve Kurum menfaatine uygun şekilde, kendi mesleki sorumluluğunda olarak takip etmek,
 5. Hukuk Müşavirliğinin diğer avukatları ile mesleki yardımlaşmada bulunmak, hukuki işlerin yürütülmesine ilişkin kararları almak,
 6. Kurum alacakları için icra takibinde bulunmak,
 7. İcra dosyalarını tetkik ederek tahsilat yapılmasını temin etmek, ödemelerin kayıtlara intikalini sağlamak, tahsili mümkün olmayanlar için aciz vesikası alınmasını sağlamak,
 8. Kurum aleyhine sonuçlanan davaları istinaf ve temyiz etmek, temyiz incelemesinin duruşmalı yapılması halinde Hukuk Müşavirliğinden alacağı talimata göre temyiz duruşmalarında bulunmak,
 9. Temyiz, istinaf ve itirazda fayda görülmeyen hallerde Hukuk Müşavirliğine teklifte bulunmak ve TMO Yetki Devri Yönergesinde belirtilen yetki limitlerine göre ilgili makamın onayına sunmak, karar düzeltme nedenleri olmayan kararları görüş bildirerek I. Hukuk Müşavirine sunmak,
 10. Hukuki konularda görüş bildirmek,
 11. Güncel mevzuatı takip etmek,
 12. Toplantı ve komisyonlara hukuki konularla sınırlı istişari görüş vermek üzere katılmak,
 13. Hukuk Müşavirinin görevlendirmesi ile Kurumu temsil edecek arabuluculuk komisyonunda yer almak, arabuluculuk ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,
 14. TMO Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği ile birlikte diğer ilgili iç ve dış mevzuatta ve Kurum tarafından çıkartılan genel vekâletnamede belirtilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek,
 15. Eğitimi, unvanı ve görevleriyle uyumlu verilecek diğer işleri yapmak.

EKONOMİST TMO’DA NE İŞ YAPAR

Teşkilat içerisindeki görev yerine, bulunduğu birimin/servisin çalışma konularına bağlı olarak;

 1. Ekonomik veya istatistikî bilgilerin toplanması ve analizi için metotlar formüle etmek, bilgileri derlemek ve değerlendirmek,
 2. Tespit edilen standartlar çerçevesinde mali analizler yapmak, faaliyetleri iyileştirici tedbirler üzerinde önerilerde bulunmak,
 3. Ekonomik olarak yer alan incelemelere ve değerlendirilerek analizleri yapılan bilgilere dayanarak raporlar hazırlamak, planlar formüle etmek, maliyet, işletme verimi, piyasa etüt metotları, mali problemler ve benzeri konularda önerilerde bulunmak,
 4. Karşılaşılan ekonomik problemlerin çözümüyle ilgili incelemelerde bulunmak ve bunları giderici önlemler almak, alınmasını sağlamak,
 5. Uzun vadeli plan ve yıllık programların kapsamına alınmış projelerin fizibilite etütlerine esas teşkil edecek olan ekonomik analizler yapmak, geliştirmek, değişen ekonomik koşullar çerçevesinde revize etmek,
 6. Yatırımlarla ilgili piyasa etüdü, talep tahmini, kuruluş yeri, kapasite seçimi ve ekonomik yararlar ve benzeri konularda projenin ekonomik incelemesini yapmak,
 7. Kurum ve bağlı müessese, işletme ve iştiraklerin statü değişiklikleri, sermaye artırımı, iştiraklerin genişletilmesi ve idame yatırımları ile ilgili projeleri incelemek, değerlendirerek rapor hazırlamak,
 8. Kurumun yıllık program maliyetlerini, kısa ve uzun vadeli finansman, nakit akım programlarını hazırlamak, bunları belli periyotlarda ve gerektiğinde revize etmek,
 9. Yatırım projesiyle ilgili yatırım tutarı, finansman, gelir-gider ve benzeri konularını kapsayan mali etütleri ve değerlendirmeyi yapmak,
 10. Kredili işlerin mali değerlendirmesini yapmak,
 11. Kurumun ilişkide bulunduğu şahıs, firma veya teşekküllerin mali incelemesini yapmak,
 12. Kurum giderlerini incelemek, bilanço ve geçen yıl değerleri ile karşılaştırmak; bütçe limitleri dahilinde kalması için gereken önlemlerin alınmasını önermek,
 13. Eğitimi, unvanı ve görevleriyle uyumlu verilecek diğer işleri yapmak.

İSTATİSTİKÇİ TMO’DA NE İŞ YAPAR

Teşkilat içerisindeki görev yerine, bulunduğu birimin/servisin çalışma konularına bağlı olarak;

 1. Veri tabanlarında yer alan istatistiksel verileri belirlemek, bilgilerin güncelliğini sağlamak ve kontrol etmek,
 2. İş yeri faaliyetlerine ilişkin istatistiki bilgileri tutmak, analiz etmek, yorumlamak ve raporlamak,
 3. İş yerinde yürütülen iş ve işlemler ile ilgili yıllık raporların hazırlanmasını ve yıllar itibarıyla yapılan işlerin istatistikî kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
 4. Faaliyet ve istatistik raporlarının düzenli olarak oluşturulması için kaynak sağlamak, istatistiksel analiz raporları ve özet tablolar oluşturmak,
 5. İstatistiksel analiz ile ilgili olarak gelen talepleri incelemek, varsayımlara bağlı olarak eldeki verinin uygunluğuna göre analiz yöntemlerini belirlemek,
 6. İstatistiksel analizleri ve projeksiyonları yapmak, bu analizlere ilişkin rapor ve özet tabloları oluşturmak,
 7. Uluslararası ve ulusal istatistiksel çalışmaları, yayınları ve esasları takip etmek, Kurumda uygulanabilir yöntemler üzerinde çalışmak,
 8. Eğitimi, unvanı ve görevleriyle uyumlu verilecek diğer işleri yapmak.

KİMYAGER TMO’ DA NE İŞ YAPAR?

Teşkilat içerisindeki görev yerine, bulunduğu birimin /servisin çalışma konularına bağlı olarak;

 1. Haşhaş kapsülünün işlenmesi sonucu elde edilen morfin ve türevlerinin yanı sıra benzeri diğer maddeler üzerinde gerekli analiz ve araştırmaları yapmak,
 2. Mevcut ve yeni kurulacak laboratuvarlar için gerekli alet, cihaz ve kimyasal maddelerin alımıyla ilgili teknik şartnameleri hazırlamak, görüş bildirmek, gerektiğinde alım heyetlerine katılmak, tekliflerin ve alınan malzeme ve kimyasal maddelerin şartnamelere uygunluğunu kontrol etmek,
 3. Üretimde kullanılacak kimyasal veya kimyasal olmayan maddeler ile laboratuvar alet, cihaz ve malzemelerinin ihtiyaç miktarlarını tespit ederek zamanında karşılanmasını, alet ve cihazların usulüne göre çalıştırılmasını ve kullanılmasını, gerekli bakım-onarım işlerinin zamanında yapılmasını sağlamak,
 4. Üretime giren haşhaş kapsülü analizlerini, üretim sırasındaki rutin analizleri ve üretimi tamamlanan son ürünlerin analizlerini yapmak,
 5. Gerekli durumlarda üretim ile ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarını yapmak,
 6. Yurt içi ve yurt dışı firmaların satış öncesinde veya satış sonrasında talep ettiği teknik dokümanların (Kalite anlaşması, ASMF, CAPA, anketler, spesifikasyon, analiz belgesi, MSDS, GMP ve benzeri) hazırlanmasını, kontrolünü ve eksiksiz bir şekilde zamanında tedarikini sağlamak,
 7. Müşteri firmalar ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirli aralıklarla yapılan denetimlerle ilgili olarak gerekli hazırlıkları yapmak, denetim sırasında denetçilere refakat etmek, denetim raporları çerçevesinde yapılması gereken iyileştirme çalışmalarını yapmak veya yapılmasını sağlamak,
 8. Denetim faaliyetlerinde denetçi olarak görevlendirilmesi halinde yetkili sınıflandırıcı laboratuvarların lisans alma, faaliyet ve kontrol denetimlerini yapmak ve denetim raporunu düzenlemek,
 9. Görevlendirilmesi halinde, yetkili sınıflandırıcı laboratuvarlarına yönelik numune alma, analiz yöntemlerinin geliştirilmesi ve standardizasyonun sağlanması hususlarındaki eğitim faaliyetlerinde eğitici olarak yer almak,
 10. Bağlı olduğu yöneticinin görevlendirmesiyle, çeşitli kurum ve özel sektörce düzenlenen fuar, panel, kongre ve benzeri toplantılara katılmak ve buna ilişkin rapor düzenlemek,
 11. Eğitimi, unvanı ve görevleriyle uyumlu verilecek diğer işleri yapmak.

LABORANT TMO’ DA NE İŞ YAPAR?

 1. Laboratuvarlarda istenilen tahlilleri yapmak, sonuçlarını mevcut form, cetvel ve benzeri evrak üzerinde göstermek, ilgililere vermek,
 2. Laboratuvar alet ve malzemesini dikkatli, usulüne uygun ve temiz olarak kullanmak, korumak, hizmete hazır durumda bulundurmak,
 3. Denetim faaliyetlerinde denetçi olarak görevlendirilmesi halinde yetkili sınıflandırıcı laboratuvarların lisans alma, faaliyet ve kontrol denetimlerini yapmak ve denetim raporunu düzenlemek,
 4. Görevlendirilmesi halinde, yetkili sınıflandırıcı laboratuvarlarına yönelik, numune alma, analiz yöntemlerinin geliştirilmesi ve standardizasyonun sağlanması hususlarında verilecek eğitim faaliyetleri çalışmalarında eğitici olarak yer almak,
 5. Daha önce yaptığı işler, bulunduğu kadrolar, öğrenim durumu ve hizmet içi eğitimleri dikkate alınarak verilen görevleri yapmak.

MUHASEBECİ TMO’ DA NE İŞ YAPAR?

 1. Birimin iş ve işlemlerini kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, tebliğ, sirküler, genelge, talimat, muhasebe standartları, hesap planı, TMO Muhasebe Yönetmeliği, tek düzen muhasebe sistemi doğrultusunda muhasebeleştirmek,
 2. Mizan, bilanço, gelir tablosu ve ek mali tabloları hazırlamak ve süresi içinde ilgili yerlere göndermek,
 3. Birimin yasal defterlerinin süresi içinde açılış ve kapanış tasdiklerini yaptırmak ve yasal süre sonuna kadar saklanmasını sağlamak,
 4. Birimin maliyet muhasebesi işlemlerini fonksiyon, gider yeri ve gider çeşidi hesaplarına uygun şekilde muhasebeleştirmek için belgeleri kontrol etmek, uygun olmayanları iade ederek uygun hale getirilmesini sağlatmak,
 5. Muhasebe otomasyon sisteminde diğer birimler veya personelce düzenlenen muhasebeleştirilecek bilgiler ile muhasebe servisine gelen belgeleri kontrol etmek, usulüne uygun olanları muhasebeleştirmek, uygun olmayanları iade ederek uygun hale getirilmesini sağlamak,
 6. Emeklilik aidatları, sigorta primleri, damga vergisi, KDV, belediye vergileri, emlak vergisi, borsa ve ticaret odası aidatı ve benzeri yasal ödentileri zamanında yatırmak, vergi dairesi ve diğer yerlere verilmesi gereken beyannameleri süresi içinde vermek, verilmesini sağlamak,
 7. Kasa ve banka durumlarını kontrol altında tutmak, birimin para ihtiyacını tespit ederek karşılanmasını, ihtiyaç fazlasının merkeze gönderilmesini, bankaya yatırılmasını ve her ay sonunda bankalardan gönderilen ekstreler ile kayıtlar arasında eşitliği sağlamak,
 8. Birimiyle ilgili yüklenici hak edişleri, gümrük, akreditif, liman depozitosu, deniz taşıması ve benzeri konulara ait ödeme ve tahsilat işlemleriyle, mal bedeli ve giderlerin tahakkuklarını yapmak, hesaplarını arıtmak,
 9. Birim personelinin istihkakına ilişkin ödemeleri yapmak, şahıs borç ve alacak hesaplarını izlemek ve sonuçlandırmak, icra kesintilerinin icra dairelerine yatırılmasını sağlamak,
 10. Müşterek muhafazaya katılarak günlük kasa sayımlarında hazır bulunmak, sayım sonuçlarıyla kayıtların uyumunu sağlamak,
 11. Kurum bilançosuna esas, kesin mizanı düzenlemek, yıl sonu işlemlerini yapmak,
 12. Bütçe uygulamalarını izlemek, harcamaların ödenekler çerçevesinde yapılmasını sağlamak, gerektiğinde ek ödenek talep etmek veya tenkis istemek, bütçenin hazırlanmasıyla ilgili istenilen bilgileri vermek,
 13. Eğitimi, unvanı ve görevleriyle uyumlu verilecek diğer işleri yapmak.

TEKNİSYEN TMO’ DA NE İŞ YAPAR?

Teşkilat içerisindeki görev yerine, bulunduğu birimin/servisin çalışma konularına bağlı olarak;

a) Genel Konular

 1. Servis şeflerinin yapacağı iş bölümüne göre kendilerine verilen görevleri yapmak,
 2. İş organizasyonunu ve atölyelere verilen siparişlerin seyrini izlemek, ilgili personelle koordine sağlayarak, iş verimi ve kalitesinin artırılması yönünde araştırmalar yapmak, önerilerde bulunmak, imalat ve onarım aşamasında ve iş bitiminde gerekli kontrolleri yapmak,
 3. İmalat veya onarımlarda kullanılacak yedek parça ve malzeme miktarlarını tayin ve tespit etmek, karşılanması için gerekli fiş ve formları düzenlemek,
 4. Sorumluluğundaki ürün ve malzemenin muhafazası için gerekli tedbirleri almak veya alınmasını sağlamak, bu amaçla depo giriş-çıkışlarının kontrol altında tutulmasını; depoların kapı, kapak ve benzeri yerlerinin kilitlenerek mühürlenmesini, mühür pensinin güven altına alınmasını temin etmek, zimmetindeki ürün ve diğer varlıkların izinsiz ve yetkisiz şekilde kullanılmasını veya hareket görmesini engelleyici tedbirleri almak veya bu tedbirlerin alınmasını sağlamak,
 5. Görevi ile ilgili malzemeleri kontrol altında tutmak, gerektiğinde malzeme alımları ve sayımları ile ilgili çalışmalara katılmak,
 6. Daha önce yaptığı işler, bulunduğu kadrolar, öğrenim durumu ve hizmet içi eğitimleri dikkate alınarak verilen görevleri yapmak.

b) Makine Konuları

 1. Servis şefi veya makine mühendislerinin gözetimi altında verilen teknik görevleri yerine getirmek, onlara görevlerinde yardımcı olmak,
 2. Verilecek talimatlar gereğince sıhhi, kalorifer, havalandırma, soğuk hava, mutfak, müşterek ve benzeri makine tesisatıyla ilgili kroki ve planları çizmek, ilgililere çizim işlerinde yardımcı olmak,
 3. Makine tesisatına ait keşifler, teknik ve idari şartnameler ve ihale evrakının hazırlanmasında, ara hak edişler ve kesin hesap çalışmalarında, sabit tesis ve seyyar cihazlara ait maniplasyon maliyeti ve rantabilite hesaplarının çıkarılmasında yardımcı olmak, hesapların kontrolünü yapmak,
 4. Yatırımlar içindeki makine tesisatının gerektiğinde mahalli kontrollerine katılmak, sabit tesis, seyyar cihaz, ölçü ve tartı aletleri, elektrojen grupları, motopomp, elektrik ve benzeri santrifüjler, kurutma, soğutma cihazları, pnomatikler ve benzeri cihazların işletme, bakım-onarım ve genel revizyon çalışmalarına katılmak, gerektiğinde fiilen bakım-onarım ve revizyonlarını yapmak,
 5. Mekanik tesisatı, teknik tarife ve özel izahnamelerine göre çalıştırmak, kontrollerini yapmak, ayarlı ve uyumlu işletilmesini sağlamak, birim-servis-fabrika veya benzeri diğer faaliyetlerin aksamaması için gerekli yedek parça ve malzemeyi tespit ederek süresinde karşılanmasını temin etmek, herhangi bir kazaya meydan vermemesi için makine tesis, alet ve cihazları sürekli bakımlı tutmak, tutulmasını sağlamak,
 6. Görevlerine ilişkin yazışmaları hazırlamak, dosyalama işlerini yürütmek ve işleri takip etmek,

c) İnşaat Konuları

 1. Servis şefi veya inşaat mühendislerinin gözetimi altında verilen teknik görevleri yerine getirmek, onlara görevlerinde yardımcı olmak,
 2. Verilecek talimatlar gereğince, inşaatlarla ilgili kroki ve planları çizmek, ilgililere çizim işlerinde yardımcı olmak,
 3. Malzeme ve maliyet bedelleri üzerinde keşifleri hazırlamak, ihale evrakının hazırlanması ile metraj ve kesin hesap çalışmalarına yardım etmek, hesapların kontrolünü yapmak,
 4. Bina ve tesislerde inşaat, bakım-onarım ve revizyon çalışmalarına katılmak, bilgisi ve yetkisi dahilindeki onarımları yapmak,
 5. İnşaat, bakım-onarım ve tesisat işlerinde, gerektiğinde kontrol hizmetlerini yürütmek,
 6. Görevlerine ilişkin yazışmaları hazırlamak, dosyalama işlerini yürütmek ve işleri takip etmek.

ç) Elektrik Konuları

 1. Servis şefi veya elektrik mühendisinin gözetimi altında verilen teknik görevleri yerine getirmek, onlara görevlerinde yardımcı olmak,
 2. Verilecek talimatlar gereğince elektrik sistemi ve donanımlarına ait kroki ve şemaları çizmek, keşiflerin hazırlanmasına yardımcı olmak,
 3. Elektrik tesisatına ait keşifler, idari ve teknik şartnameler ve ihale evrakının hazırlanmasında, ara hak ediş ve kesin hesap çalışmalarında yardımcı olmak, hesapların kontrolünü yapmak,
 4. Elektrik yatırımlarıyla ilgili olarak elektrik imalatını yapmak veya yapılanları kontrol etmek,
 5. Görevleriyle ilgili malzeme alımlarında kontrollerde bulunmak,
 6. Silo, depo ve benzeri tesislerle diğer binalarda bulunan elektrik donanımlarının periyodik bakım- onarım ve kontrollerini, yasaların verdiği yetki sınırları içerisinde yapmak, yapılmasını sağlamak,
 7. Elektrikli araç motor ve diğer teçhizat için tesisat kurulması, sökülmesi, yer değiştirmesi ve yenisinin takılması işlerini yapmak, gerektiğinde bu konularda teknik görüş bildirmek,
 8. Elektrik tesisatı cihaz ve malzemeleri ile ilgili yedek parça ihtiyacını tespit etmek, teminini sağlamak, çalışmalarda sarf edilen yedek parça miktarını tespit etmek,
 9. Görevleriyle ilgili form, cetvel, tutanak ve benzeri belgelerin düzenlenmesini ve süresi içinde ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak,

e) Depo Konuları

 1. Sorumluluğuna verilen her türlü depoda bulunan zimmetindeki ürünlerden yapılacak; alım, satış, sevk, tesellüm, periyodik kontroller, havalandırma, kurutma, paçal çalışmaları, depolar arası aktarma, eleme, temizleme ve benzeri ürün hareketlerini, ilgili iş yeri personeliyle gerekli işbirliğini kurarak gerçekleştirmek, bu amaçla silo, diğer sabit ve seyyar cihaz ve tesisleri çalıştırmak, çalıştırılmasını sağlamak,
 2. Sorumluluğuna verilen ürün ve mamullerle, her türlü alet, cihaz ve malzemeyi özelliğine göre sayarak, ölçerek veya tartımında hazır bulunarak teslim almak veya teslim etmek, her türlü tartı aletini sağlıklı tartım yapabilmesi için kontrol etmek, kantarların sıfır ayarında hazır bulunmak,
 3. Depoların ürün ve malzeme konulmadan önce ve boşaldıktan sonra temizlenmesini, sürekli temiz tutulmasını, depolanan her türlü ürünün kıymet kaybına uğramadan korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, ilaçlama için depolarda gerekli hazırlıkları yapmak, depolanmış ürünlerin periyodik kontrolleri, ıslah çalışmaları ve lisanslı depo kontrollerine katılmak,
 4. Tartı memuru ile birlikte tumbalı basküllerin kontrolünü yaparak, verilecek ürün miktarına göre tumba sayısı ile baskül sayaç numarasının uyum içerisinde olmasını izlemek, noksan veya fazla ürün giriş ve çıkışına imkân vermemek,
 5. Ürünlerin taşıma yollarında, götürücü bantlarda, tremi ve kuyularda karışmasını önlemek,
 6. Araba baskülü ile tumbalı baskül ve/veya elektronik basküllerle yapılan tartıların ürün miktarı yönünden uyum içerisinde olmasını sağlamak, depo kayıtları ve muhasebe kayıtları ile kontrollerini sağlamak, bu işlemler için düzenlenen cetvelleri klase etmek ve ilgili birimlere iletmek,
 7. Zimmetine verilen ürün ve malzemenin periyodik sayımları ile giriş-çıkışlarını yapmak, ıskatı gerekli malzemeyi tespit ederek ıskatını yaptırmak, ıskat edilmiş veya hurda malzemeyi muhafaza altında tutmak, iş yeri döşeme, demirbaş, kırtasiye, malzeme ve melbusat ihtiyaçlarını izleyip zamanında teminini sağlamak,
 8. Boşalan depolardaki tartıya ve sayıma dayalı fazlalık, noksanlık ve kıymet kayıplarını tespit etmek, fazlalık, noksanlık ve kıymet kayıpları ile ilgili evrakların düzenlenmesinde alım ve muhafaza birimi ile birlikte çalışmak,
 9. İş yerlerinde silo, diğer depo, bina, makine ve cihazların, bunlara ait ısıtma, elektrik, asansör, havalandırma, alarm, yangın söndürme ve benzeri donanımın periyodik muayene, bakım-onarım ve revizyon çalışmalarına katılmak veya bizzat yapmak,
 10. Yaptığı işlerle ilgili defter, cetvel, form ve benzeri kayıtları, ilgili diğer kayıtlarla kontrolünü yaparak usulüne uygun tutmak, gerekli yazıları yazmak, periyodik cetvelleri zamanında ilgili yerlere göndermek,
 11. Sorumluluğunda bulunan tesislerde mal ve can güvenliği için gerekli tedbirleri almak.

g) Kimya Konuları

 1. Kalite Kontrol laboratuvarında; üretim sırasındaki rutin analizleri ve mühendis/kimyagerler tarafından verilen görevleri yapmak,
 2. Denetim faaliyetlerinde denetçi olarak görevlendirilmesi halinde yetkili sınıflandırıcı laboratuvarların lisans alma, faaliyet ve kontrol denetimlerini yapmak ve denetim raporunu düzenlemek,
 3. Görevlendirilmesi halinde, yetkili sınıflandırıcı laboratuvarlarına yönelik, numune alma, analiz yöntemlerinin geliştirilmesi ve standardizasyonun sağlanması hususlarında verilecek eğitim faaliyetleri çalışmalarında eğitici olarak yer almak.

MEMUR TMO’ DA NE İŞ YAPAR?

a) Genel Konular

 1. Çalışmakta olduğu birimin/servisin görevleriyle ilgili olarak düzenlenen ve tutulan defter, mizan, form, cetvel, kalamoza, katalog, karne, kart, fiş, makbuz, bordro, liste ve benzeri türden evrak ve kayıttan kendisine verilenleri süresi içinde ve istenilen şekilde hazırlamak,
 2. Hazırlanan belge ve dokümanların kontrolünü yapmak, gerekenleri bağlı bulunduğu yöneticiye kontrol ettirerek yazmak ve imzaya göndermek, bunlardan ilgili yerlere gönderilecek olanları haberleşme birimine ileterek gönderilmesini sağlamak, görevlerine veya birimine ait tüm yazı işlemlerini eksiksiz, doğru ve usulüne uygun olarak yapmak,
 3. Sorumluluğuna verilen demirbaş, malzeme, araç-gereç ve benzerlerine ait muhafaza, giriş-çıkış, sayım, münakale ve diğer işleri yapmak,
 4. Görevleriyle ilgili makine ve benzeri büro araçlarını kullanmak, günlük temizlik ve bakımlarını yapmak, onarımlarının yapılmasını sağlamak,
 5. Kendisine verilen işler ve birim görevleriyle ilgili dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak, verilecek benzeri görevleri yürütmek,
 6. İş yerlerinde, satış büfelerinde veya diğer yerlerde perakende satış yapmak üzere görevlendirildiğinde buna ilişkin görevleri yapmak,
 7. Görevlendirildiğinde, aşağıda belirtilen konulardaki işleri yapmak,
 8. Daha önce yaptığı işler, bulunduğu kadrolar, öğrenim durumu ve hizmet içi eğitimleri dikkate alınarak verilen görevleri yapmak.

b) Reyon Konuları

 1. Sorumluluğuna verilen malzemeyi cins, evsaf, kalite ve miktarına göre sistemli bir şekilde depoya (reyonlara) yerleştirmek, bakım ve muhafazasını sağlamak,
 2. Stoklara giren ve çıkan malzemenin mevzuata uygun şekilde formlarını düzenlemek, haftalık stok hareketlerini çıkarmak,
 3. Teslim alınan malzemenin numunesine uygunluğunu kontrol etmek, ihtiyaç yerlerine yollanacak malzemeyi en kısa zamanda sevk edilebilmesi için ilgili servise iletmek, depoda teslimi yapılan malzemeyi, ilgili birim/servis memuruna gerekli işlemler sonucu teslim etmek,
 4. Stokta olduğu halde yanlışlıkla satın almaya bağlanan malzemeyi ilgililere bildirmek,
 5. Her yıl sonunda stoklardaki malzemeyi ön kontrolden geçirerek yıl sonu genel sayımlarına hazırlamak,
 6. Sevk edilen malzemelerle ilgili yazıları cevaplamak,
 7. Çıkışı yapılan malzemenin stok seviyesi ikmalini sağlamak,
 8. Sorumluluğundaki ürün ve malzemenin muhafazası için gerekli tedbirleri almak veya alınmasını sağlamak, bu amaçla depo giriş-çıkışlarının kontrol altında tutulmasını; depoların kapı, kapak ve benzeri yerlerinin kilitlenerek mühürlenmesini, mühür pensinin güven altına alınmasını temin etmek, zimmetindeki ürün ve diğer varlıkların izinsiz ve yetkisiz şekilde kullanılmasını veya hareket görmesini engelleyici tedbirleri almak veya bu tedbirlerin alınmasını sağlamak.

c) Danışma Konuları

 1. İş konusunda veya özel görüşmelerle ilgili başvurularda gerekli bilgileri vermek, gerektiğinde ilgililerle iletişime geçerek başvuru sahiplerinin isteklerini yerine getirmek,
 2. Personelin özel görüşmelerinin belirlenen usullerde yapılmasını sağlamak,
 3. İdarece gerekli görüldüğü zamanlarda kimlik kontrolü yapmak, giriş-çıkışlarda tespit edilen kuralları uygulamak,
 4. Kurum yönetici ve personelinin birimlerini ve telefon numaralarını gösterir kayıtları elinde bulundurmak, gerekli değişiklikleri izleyerek işlemek,
 5. Danışma yerindeki telefona cevap vermek, telefonla yapılan görüşmelerde gerektiğinde bilgi alarak ilgililere iletmek.

ç) Arşiv Konuları

 1. Birimlerden gelen dosyaları, hazırlanacak arşiv planına göre arşivlemek, arşivle ilgili gerekli belgeleri düzenlemek, servisine ait evrakları usulüne göre dosyalamak ve arşiv numaralarını kayıt defterine işlemek,
 2. Birimlerce istenilen dosyaları, görevli bulunduğu arşivden teslim etmek veya getirmek, iade edildiğinde yerlerine koymak,
 3. Arşivin tozdan, yangından, doğal afetlerden, zararlı böceklerden ve kemiricilerden korunması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, arşivi düzenli bir şekilde her zaman hizmete hazır bulundurmak.

d) Tartı Konuları

 1. Her iş günü başlangıcında araba baskülünün sıfır ayarını depo teknisyeni veya depo memuru ile birlikte yapmak, yapılan ayarı kartela basmak suretiyle kontrol ve tespit etmek,
 2. İşyerine giren, çıkan bütün ürünlerin tartıları ile ücret karşılığı yapılan diğer tartıları sağlıklı bir şekilde yapmak,
 3. Silo otomatik kantar sayaç numarasını depo teknisyeni ile birlikte düzenli bir şekilde izlemek ve tespit etmek,
 4. İptal edilen kartelaları kantar çeki defteri pusulasına iptal nedenini açıklayarak yapıştırıp saklamak ve her iş günü bitiminde kantar çeki defteri pusulası ile muhasebe emtia fişleri arasında mutabakat sağlamak,
 5. Sorumluluğundaki tartı aletlerinin muhafaza, bakım-onarım ve damga işlerini zamanında yaptırmak, Görev konularıyla ilgili form, defter ve diğer belgeleri usulüne uygun olarak düzenlemek, bunlara ait iş yeri ihtiyacını tespit etmek ve temini için yetkililere bildirmek.

e) Hukuk Konuları

 1. TMO Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği ve TMO Taşra Teşkilatı Yönetmeliği ile birlikte ilgili diğer iç ve dış mevzuatta hukuk konuları ile ilgili olarak verilen görevleri yerine getirmek,
 2. Eğitimi, unvanı ve görevleriyle uyumlu verilecek diğer işleri yapmak.

AMBAR MEMURU TMO’ DA NE İŞ YAPAR?

 1. Sorumluluğuna verilen ürün ve mamullerle her türlü alet, cihaz ve malzemeyi özelliğine göre sayarak, ölçerek veya tartılmasında hazır bulunarak teslim almak ve teslim etmek,
 2. Depoların temiz tutulmasını, depolanan her türlü ürünün kıymet kaybına uğramadan korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, depolanmış ürünlerin periyodik kontrollerine ve ilaçlama için depolarda yapılacak hazırlıklara katılmak,
 3. Depolarda mevcut ürün ve malzemenin periyodik sayımlarını, giriş-çıkışlarını yaptırmak, iş yeri döşeme, demirbaş, kırtasiye, malzeme ve melbusat ihtiyaçlarını izleyip zamanında teminini sağlamak, kayıtları muhasebe kayıtları ile sık sık kontrol ederek mutabakatını sağlamak, boşalan depolardaki tartıya ve sayıma dayalı meydana gelen fazlalık ve noksanlıkları tespit etmek, münakale ve diğer işleri yapmak,
 4. Gerek ürün gerekse malzemenin her türlü giriş ve çıkışlarında diğer ilgililerle koordineli çalışarak formları düzenlemek ve düzenlenen formları kontrol ederek varsa noksanlıkları gidermek,
 5. Yaptığı işlerle ilgili kayıtları usulüne uygun tutmak, gerekli yazıları yazmak, periyodik cetvelleri zamanında ilgili yerlere göndermek, Sorumluluğuna verilen depolar ve ürünlerle ilgili yapılacak alım, satış, sevk, tesellüm, periyodik kontrol, havalandırma, kurutma, paçal çalışmaları, depolar arası aktarma, eleme, temizleme ve benzeri ürün hareketlerini, ilgili iş yeri personeliyle gerekli işbirliğini kurarak gerçekleştirmek, lisanslı depolardaki TMO stoklarının kontrollerine katılmak,
 6. Zimmetine verilen ürün ve malzemenin periyodik sayımları ile her türlü ürün ve malzeme giriş- çıkışlarını yapmak, ıskatı gerekli malzemeyi tespit ederek ıskatını yaptırmak, ıskat edilmiş veya hurdaya ayrılmış malzemeyi muhafaza altında tutmak, iş yeri döşeme, demirbaş, kırtasiye, malzeme ve melbusat ihtiyaçlarını izleyip zamanında teminini sağlamak, depolarda meydana gelen fazlalık, noksanlık ve kıymet kayıplarını tespit etmek ve bunlarla ilgili evrakın düzenlenmesinde ilgili birim ve personelle birlikte çalışmak,
 7. Daha önce yaptığı işler, bulunduğu kadrolar, öğrenim durumu ve hizmet içi eğitimleri dikkate alınarak verilen görevleri yapmak.

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ  TMO’ DA NE İŞ YAPAR?

 1. Sunucu, iş istasyonu gibi Kurum süreçlerini yöneten bilgisayar sistemlerini çalıştırmak, toplu (batch) yazılım çalışmalarını hazırlamak ve kesintisiz çalışmalarını sağlamak,
 2. İşletimde meydana gelen kesintilerin nedenini bulmak, giderilmesi için gerekli bilgilendirmeleri yapmak,
 3. Sunucuların kontrolünde tutulan merkezi veri tabanındaki dosyaları muhafaza etmek,
 4. Sunucuların ve iletişim ekipmanlarının bulunduğu sistem odalarının tertipli, düzenli ve güvenli olmasını sağlamak,
 5. Kullandığı cihaz ve makineleri temiz ve bakımlı bulundurmak, bulundurulmasını sağlamak,
 6. Yedekleme prosedürlerini uygulayarak merkezi veri tabanındaki veya merkezi sunucuların kontrolündeki dosyalarda herhangi bir veri kaybı olmamasını sağlamak,
 7. Hatadan kurtarma prosedürlerini uygulayarak merkezi veri tabanının yeniden aktif olmasını veya merkezi sunucularda kesinti olmamasını sağlamak,
 8. Yeni bilişim uygulamalarının hazırlanması ve/veya mevcut uygulamaların güncellenmesi ile ilgili projeler için ilgili şartnameleri hazırlamak veya hazırlayan ekiplerde yer almak, proje ekiplerini yönetmek veya bu ekiplerde yer almak,
 9. Daha önce yaptığı işler, bulunduğu kadrolar, öğrenim durumu ve hizmet içi eğitimleri dikkate alınarak verilen görevleri yapmak.

İTFAİYECİ TMO’ DA NE İŞ YAPAR?

 1. İş yerinde bulunan yangın söndürme cihazı, alet ve malzemelerini belli aralıklarla kontrol ederek her an kullanıma hazır durumda tutmak,
 2. Mevcut su havuzlarını dolu bulundurmak,
 3. Yangın başlangıcında ilgili yerlere en seri şekilde durumu bildirmek,
 4. Yardım gelinceye kadar eldeki cihaz, kum, su, kazma, kürek ve benzeri malzemelerle yangını söndürmeye çalışmak,
 5. Eğitimi, unvanı ve görevleriyle uyumlu verilecek diğer işleri yapmak

SÖZLEŞME

Sicili    .....

Taraflar

Madde 1- TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile  ........................... arasında aşağıdaki şartlarla bir sözleşme düzenlenmiştir.           Sözleşmede geçen "Kurum" deyimi TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' nü, "ilgili" deyimi ise …………………………..ifade edecektir.

Görev Yeri ve Unvanı

Madde 2- İlgilinin görev unvanı ......................... olup, görev yeri .............................dır.

İlgili, görevinin gerektirdiği işler ile verilecek diğer görevleri yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve amirleri tarafından verilecek emirlere uygun olarak yapmayı taahhüt eder ve bu hizmetleri karşılığında 6 ncı maddede belirtilen aylık sözleşme ücretini alır.

Kurum, ilgiliyi bu sözleşme süresince hizmetin gereği olarak yurtiçinde veya yurtdışında geçici olarak görevlendirebilir.

Sözleşme Süresi

Madde 3- Sözleşme süresi ........................ tarihinden .................................. tarihine kadardır.

 

Sözleşmenin yenilenip yenilenmeyeceği hususunda ilgilinin başarı ve sicil değerlemesi sonucuna göre 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname' nin 43 ve 45 nci maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde işlem yapılacaktır.

Görev veya Görev Yerinin Değiştirilmesi

Madde 4- İlgili, sözleşme süresi içinde görevi veya görev yerinin kurum tarafından değiştirilmesini kabul eder. İlgilinin görevinin değiştirilmesi halinde yeni bir sözleşme düzenlenir ve yeni görevine başladığı tarihten geçerli olmak üzere yeni görevinin temel ücreti esas alınarak hesaplanacak aylık sözleşme ücreti ödenir. Görev veya görev yeri değişikliklerinde yeni görev yerine hareket ve işe başlama süresi aynı yerde göreve başlayacaklar için tebliği izleyen gün başka yerdeki göreve başlayacaklar için 15 gündür.

İlk Defa İşe Başlama

Madde 5- İlk defa işe başlamada, ilgili bu sözleşmenin imzalanarak kendisine tebliğini izleyen en geç (15) gün içerisinde bilfiil işe başlamak zorunda olup, işe başladığı günden itibaren ücrete hak kazanır. Aksi halde ihbara gerek kalmaksızın sözleşme feshedilmiş sayılır.

Ücret

Madde 6- İlgiliye ........................ unvanı ile yapacağı göreve karşılık sözleşme süresince iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartlarına göre brüt ..................... TL. temel ücret, sicil ve başarı değerlemesine göre  brüt .......................TL. başarı ücreti, ve kıdemine göre brüt .................................... TL. kıdem ücreti, yabancı dil ücreti   ................................... TL. olmak üzere, toplam ........................................... TL. brüt aylık sözleşme ücreti ödenecektir.

İlgiliye sözleşme ücreti dışında, görevi ile bu görevin iş gereklerine uygun olarak verilen diğer görevler için, bu sözleşmede belirtilenler dışında (yabancı dil tazminatı,  ödül, fazla çalışma ücreti, harcırah ile avukatlar için vekalet ücretleri hariç) herhangi bir ad altında başka bir ödeme yapılmayacaktır.

Çalışma Saat ve Süreleri

Madde 7- İlgilinin haftalık çalışma süresi 40 saattir.

İlgili haftalık ve günlük çalışmanın şekli ve saatleri bakımından görevin ifa edildiği iş yeri için tesbit edilen esas, usul, saat ve sürelere uymak ve kendisine verilen görevleri çalışma saat ve sürelerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır.

İzin

Madde 8- İlgiliye sözleşme süresince  ...... gün ücretli yıllık izin ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname' de belirtilen hükümler çerçevesinde, mazeret izni, hastalık ve ücretli ve ücretsiz doğum izni verilir. Cari sözleşme dönemi  ile bir önceki sözleşme dönemi  hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Harcırah

Madde 9- Geçici suretle yurt içinde veya yurt dışında görevlendirme ile nakil veya emeklilik hallerinde ilgiliye 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname' nin 31 nci maddesi hükümleri çerçevesinde harcırah ödenir.

Sosyal Güvenlik

Madde 10- İlgili sosyal güvenlik bakımından 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı veya 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa tabidir.

Tedavi, Ölüm ve Cenaze Giderleri

Madde 11- İlgilinin, eş ve bakmakla yükümlü olduğu anne, baba ve çocuklarının resmi ve özel sağlık kuruluşlarında ayakta veya yatarak tedavileri ile ölüm ve cenaze giderleri hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, ölüm yardımının hesabında ilgilinin temel ücreti esas alınır.

Sosyal İmkan ve Yardımlar

Madde 12- İlgili bedelini ödemek şartıyla, lojman ve diğer sosyal imkânlardan yararlandırılabilir İşin icabı olarak gerekli olan araç, gereç ve giyim eşyası kurum demirbaşı olarak verilebilir. Lojman tahsis edilmesi halinde kirası Kamu Konutları Yönetmeliğinde belirtilen miktar üzerinden alınır. Ancak, bu yardımlar hiçbir suretle nakdi ödeme şeklinde yapılamaz.

Yasaklar

Madde 13- İlgili toplu müracaatta bulunamaz, greve katılamaz, destekleyemez ve herhangi bir siyasi partiye üye olamaz, siyasi faaliyet yapamaz, görevini aksatmak amacı ile işi yavaşlatmada bulunamaz. Görevi esnasında edindiği gizli belge ve bilgileri, görevinden ayrılsa bile, kurumun yazılı izni olmadan açıklayamaz. İzin almadan kurum hakkında açıklama yapamaz, bilgi ve beyanat veremez.

Belge Araç ve Gereçlerinin İadesi ve Zararların Tazmini

Madde 14- İlgili, kurumlardaki görevi sona erdiği zaman görevine ait belge, araç ve gereçleri geri vermek zorunda olup, görevi ile ilgili olarak kuruma vereceği zararlardan dolayı özel hukuk hükümlerine tabidir.

Sözleşmenin Sona Ermesi ve Fesih Halleri İle yenilenmesi

Madde 15- Bu sözleşme; ilgilinin Kurumun (I) sayılı cetvelindeki bir kadroya atanması veya ilgilinin isteği, emeklilik, yaş haddi veya malüllük aylığına hak kazanması ile ölüm ve sicil nedeniyle hakkında emeklilik hükümlerinin uygulanması halinde sona erer.

Sözleşme. İlgilinin;

a) İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan birini kaybetmesi,

 1. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunması,
 2. İzinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemesi,
 3. Görev veya görev yerinin değişmesi halinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname' nin 9 ncu maddesinde belirtilen süre içinde mücbir bir sebep olmaksızın yeni görevine başlamaması,
 4. Sicil ve başarı değerlendirmesinin 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname' nin 43 ncü maddesi uyarınca birbirini izleyen iki sözleşme döneminde (D) düzeyinde olması hallerinde, Kurum tarafından derhal feshedilir.

Çeşitli Hükümler

Madde 16- İlgili bu sözleşme ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedeki hükümlere tabi olduğunu ve bu hükümlerin kendisi hakkında uygulanacağını kabul eder.

Madde 17- Bu sözleşme ile 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer almayan hususlarda, kurum personel yönetmeliği ve ana statü hükümleri uygulanır.

Madde 18- İlgili 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuatta değişiklik yapıldığı taktirde bu değişikliklerin kendisi hakkında da uygulanmasını kabul eder.

Madde 19- İlgilinin ölümü veya emekli olması halinde peşin ödenen ücretinden hak edilmeyen süreye ait miktar geri alınmaz.

Sözleşmeli Personelin

Adı ve Soyadı          :

İkamet Adresi          :

Sözleşme Tarihi        :

İmzası                       :

                  Kurum Yetkilisi

İnsan Kaynakları Şube Müdürü                                          İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı