ÞÝKAYET VE ÖNERÝ FORMU

Baþvuru sahibinin adý ve soyadý*  
Telefon Numarasý
Fax Numarasý
Adresi
Ýl*
E-Posta*    
Hangi birime iletilecek?*
Mesajýn konusu*  
Mesajýn içeriði*  
(*) girilmesi zorunlu alanlar.
Genel Müdür ve Yardýmcýlarýna iletilmek istenilen þikayet ve öneriler için Özel Büro Þube Md. seçiniz.