• KANUNLAR   


  7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu

  7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu

  6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

  6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

  6358 Sayılı EXPO 2016 Antalya Kanunu

  6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

  6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu

  6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

  6223 Sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu

  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 
    
  6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

  5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 

  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

  5488 Sayılı Tarım Kanunu

  5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

  5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu

  5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu 

  5300 Sayılı Lisanslı Depoculuk Kanunu 

  5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Kanunu 

  5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu

  5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetine Dair Kanun

  5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurul Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

  5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

  5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun

  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

  4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

  4857 Sayılı İş Kanunu

  4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

  4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

  4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu

  4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

  4458 Sayılı Gümrük Kanunu

  3577 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun

  3380 Sayılı Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Desteklenmesi, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

  3298 Sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun

  3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun  

  2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun

  2976 Sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

  2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu

  2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu

  2844 Sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanun

  2699 Sayılı Umumi Mağazalar Kanunu

  2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

  506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

  213 Sayılı Vergi Usul Kanunu