TMO BÝLGÝ EDÝNME

TMO Genel Müdürlüðü Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Þube Müdürlüðü


Tel: 0-312 416 3000

   0-312 416 3001

 

Fax: 0-312 417 5934

   0-312 417 8824

   0-312 417 7223

   0-312 417 0037


Bilgi Edinme 4982 Sayýlý Bilgi edinme Kanunu uyarýnca yapýlacak müracaatlarý deðerlendirmek üzere TMO Bünyesinde aþaðýda belirtilen adreste Bilgi edinme Bürosu kurulmuþtur. Posta ya da bizzat yapýlacak baþvurular bu adrese, faks ile yapýlacak baþvurular yukarýda belirtilen numaralara, elektronik posta ile yapýlacak baþvurular ise aþaðýda gösterilen formlar eksiksiz doldurularak yapýlabilecektir.


Bilgi Edinme Kapsamýna girmeyen Konular

a) Ýþ baþvurularý,

b) Kurumca yayýmlanmýþ veya yayýn, broþür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açýklanmýþ bilgi veya belgeler.

c) TMO'nun görevleri arasýnda sayýlan konulardan herhangi birisiyle ilgili olmayan baþvurular.


Online Baþvuru


Gerçek Kiþiler    Tüzel Kiþiler

Baþvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapýlmalýdýr. Forma uygun olarak yapýlmayan veya eksik doldurulan baþvurular kabul edilmeyecektir.Bilgi Edinme Baþvurusu Formu (word dosyasý olarak)


Gerçek Kiþiler    Tüzel Kiþiler

Baþvuru sahipleri Bilgi Edinme baþvurularýna dair dilekçelerini verirken, bu formlardan isterlerse yararlanabilirler.Ýletiþim

Adres: TMO Genel Müdürlüðü Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Þube Müdürlüðü Müdafaa Cad. No:18 06100 Bakanlýklar / Ankara

E-posta: bilgiedinme@tmo.gov.tr